Landelijke Enquête Waterkwaliteit

Het Informatiehuis (IHW) verzorgt het proces voor de Landelijke Enquête Waterkwaliteit. Jaarlijks worden de chemische gegevens opgevraagd bij waterschappen en Rijkswaterstaat. De gegevens worden gebruikt voor diverse Nederlandse en Europese rapportages en voor incidentele informatievragen. Daarmee bieden we waterbeheerders wat lucht in de hoeveelheid informatievragen van derden. Volgens het principe: eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik.

Beheerders voeren zelf hun gegevens in op het Waterkwaliteitsportaal. Hiervoor is een speciale importfunctie gemaakt. Het IHW controleert de gegevens op volledigheid en slaat ze op. Zo zijn de gegevens op elk moment op te vragen en kunnen rapportages snel en gemakkelijk gemaakt worden.

De gegevens 

  • Volledig overzicht van alle (zowel KRW- als niet KRW-locaties) fysisch-chemische gegevens gemeten in oppervlaktewater, inclusief de monitoringgegevens van in ieder geval stikstof en fosfaat op de MNLSO-locaties (Meetnet, Nutriënten, Landbouw-specifiek en Oppervlaktewater).
  • Projectmatig verzamelde gegevens over bestrijdingsmiddelen gemeten in oppervlaktewater.
  • Overzicht van alle meetpuntcodes met bijbehorende x/y-coördinaten, in het nationale RD-stelsel (Rijks Driehoeksstelsel).

De rapportages

De volgende rapportages maken onder andere gebruik van de ingewonnen gegevens:

  • Voortgangsrapportage Nationaal Waterplan;
  • Water in Beeld (ministerie I&M);
  • Balans voor de Leefomgeving (PBL);
  • Bestrijdingsmiddelenatlas (Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden en Rijkswaterstaat);
  • Gegevens van het MNLSO worden gebruikt bij de evaluatie van het mestbeleid. 

Hoe we omgaan met de verstrekking van informatie aan derden leest u in ons informatiebeleid.

 

Alle artikelen op deze site over

Oppervlakte water