Huidige IHW v.s. IHW-Omgevingswet

In 2016 is in het bestuurlijk overleg van het Informatiehuis Water besloten om het traject van de totstandkoming van het Informatiehuis Water voor de Omgevingswet los te koppelen van het huidige Informatiehuis Water. Dit was vooral ingegeven, omdat de kans anders groot is dat teveel aandacht gaat naar de Omgevingswet en te weinig naar het huidige takenpakket. Wel is toen ook meteen de intentie uitgesproken om de twee trajecten indien mogelijk op termijn weer samen te voegen.

Na een brede inventarisatie in de eerste helft van 2017 lijkt het nog steeds goed mogelijk om deze trajecten op den duur weer bij elkaar te laten komen. De tijd zal dat uitwijzen.

Het unieke karakter van het Informatiehuis Water is de regie op de informatiestromen. Door te weten wat de informatiebehoefte is op landelijk niveau vanuit verschillende kanten (Europese richtlijnen, landelijke programma’s, etc.), het inzetten van de landelijke standaard voor de uitwisseling van informatie: de Aquo-standaard, het helpen van de bronhouders bij de aanlevering van de informatie en het vaststellen en uitvoeren van een spoorboekje voor de watersector wanneer de dataleveringen plaats moeten vinden, ontstaan eenduidige rapportages op landelijk niveau. 

Het huidige Informatiehuis Water is een samenwerking van Rijkswaterstaat namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen namens de waterschappen en het Interprovinciaal Overleg namens de provincies. De gemeenten ontbreken momenteel, en omdat hemelwater en riool nadrukkelijk onderwerpen worden in de Omgevingswet, is de verwachting dat VNG/King aansluiting willen vinden bij het toekomstige Informatiehuis Water voor de Omgevingswet.