Fase van kwartier maken afgerond

17 juli 2018 Op 1 maart hebben we de benodigde beslisinformatie opgeleverd voor de Programmaraad, Opdracht Gevend Beraad en Bestuurlijk Overleg. De beslisinformatie hebben we uitgewerkt voor drie Informatieproducten:
  • Rioolsysteem;
  • Grondwatersysteem (kwantiteit);
  • Oppervlaktewatersysteem (kwantiteit).

Hiermee is een einde gekomen aan de fase van kwartier maken voor het Informatiehuis Water voor de Omgevingswet. De verwachting is dat er na de zomerperiode meer duidelijkheid komt over de te realiseren informatieproducten voor de verschillende domeinen. Vooruitlopend op besluitvorming hebben de waterschappen en Rijkswaterstaat (RWS) besloten verder te werken aan het ontwikkelen van een informatieproduct “Peilgebieden”.