Onze opdracht

De Omgevingswet is een grote stelselwijziging waarbij een aantal verbeterdoelen wordt nagestreefd. Zo moet het voor de initiatiefnemer (degene die iets wilt realiseren in de leefomgeving), straks eenvoudiger worden om te bepalen of een vergunning moet worden aangevraagd of niet.

En als een vergunning nodig is, zal de afhandeling van deze aanvraag sneller verlopen. Het idee is om de initiatiefnemer al op voorhand veel bruikbare informatie te geven, die nu nog alleen binnen de verschillende overheden beschikbaar is.

Al vanaf 2013 is er aandacht voor deze digitaliseringsslag van de nieuwe Omgevingswet. In navolging van het succes van het huidige Informatiehuis Water is er sprake van de komst van 10 informatiehuizen, elk voor een specifiek domein: lucht, geluid, afval, bodem, cultureel erfgoed, bouw, ruimte, externe veiligheid, natuur en dus ook water.

De Omgevingswet is een interbestuurlijk traject waar alle verschillende overheden, zowel aan de opdrachtgeverszijde als opdrachtnemerszijde, betrokken zijn. Rijkswaterstaat is opdrachtnemer voor de totstandkoming van het digitaal stelsel Omgevingswet en heeft ook een project gestart om te komen tot beslisinformatie over de komst van de informatiehuizen met bijbehorende informatieproducten voor de initiatiefnemer, belanghebbende en bevoegd gezag.

Twee kwartiermakers zijn benoemd voor het domein water, een vanuit Rijkswaterstaat en een vanuit Unie van Waterschappen. Zij hebben de opdracht om in 2017 te werken aan de beslisinformatie over het Informatiehuis Water voor de Omgevingswet. Op bestuurlijk niveau vindt hierover uiteindelijk besluitvorming plaats, gepland in de eerste helft van 2018.